ประวัติวิทยาลัย

ประวัติวิทยาลัย

Technology Laemchabang College

55000
Followers
60
Certified Teachers
2240
Students Enrolled
215
Complete Courses

““ มุ่งสร้างคนดี มีระเบียบวินัย ก้าวไกลเทคโนโลยี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ””

ปรัชญาวิทยาลัย

       วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชาช่างอุตสาหกรรม”  โดยมีนายล้วน บุญจิตสิทธิ์ศักดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตเปิดทำการสอนตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  ต่อมาในปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง”  และเปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น ดร.ยงลักษณ์ บุญจี๊ด ในปี พ.ศ. 2542 และมีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้น  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น  ซึ่งปัจจุบันได้เปิดทำการสอนตามหลักสูตร

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : พณิชยการ/บัญชี
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : พณิชยการ/การขาย
 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม : พณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานยานยนต์
 • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง/สาขางานเครื่องมือกล
 • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเมคคาทรอนิกส์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 • ปวส.บริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการตลาด
 • ปวส.บริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการบัญชี
 • ปวส.บริหารธุรกิจ : สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์/สาขางานการจัดการคลังสินค้า
 • ปวส.บริหารธุรกิจ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล
 • ปวส.ช่างอุตสาหกรรม : สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา


ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
bgex

ดร.ยงลักษณ์ บุญจี๊ด

ผู้รับใบอนุญาต
teacher13

อ.ภาคภูมิ บุญจี๊ด

ผู้อำนวยการ
IMG_3523

อ.สกุลรัตน์ ปั้นคง

หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์
IMG_3499

อ.ปิยะ ยิ้มเจริญ

หัวหน้าภาคไฟฟ้า
52984

อ.ลักษณา สายปรีชา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
IMG_3512

อ.สุขใจ วงษ์คต

หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
IMG_3487

อ.มานิต หอดขุนทด

หัวหน้าฝ่ายปกครอง อาคารและสถานที่
IMG_3592

อ.วัฒนา คงประเสริฐ

หัวหน้าภาคเครื่องกล
IMG_3601
IMG_3681

อ.ศรีวรินทร์ โงมสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
IMG_3508

อ. อรรณพ แซ่เฮง

หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
IMG_3483

อ.พันธ์จิต อิ่มรอ

อาจารย์ผู้สอน
IMG_35826

อ. ทรงพล แม้นชล

หัวหน้าฝ่ายกิจการ
IMG_3505

อ.พงษ์ศักดิ์ ไสตะภาพ

รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อ
IMG_3566

อ.กัลยา เรืองฤทธิ์

อาจารย์ฝ่ายการเงิน
อ.จิดาภา

อ.สาวจิดาภา เพ็ชรรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ
IMG_3610

อ.อุมาพร เกยเลื่อน

หัวหน้าแผนกบัญชี
IMG_3524

อ.พลอยเพทาย ปัสสายะ

อาจารย์ผู้สอน
52981

อ.ปิยมน นิสสัยสุข

อาจารย์ผูสอน
IMG_3595

อ. ไพศาล จุ้ยเคน

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3617

อ. เจษฎ์พล บัวสุวรรณ

หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
IMG_3493

อ. เอกชัย แก้วทรัพย์

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3537

อ.นิตชญาภร ใจคง

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3645

อ.ณัฐพล มุ่งวิชา

อาจารย์ผู้สอน
อ.นันทิการ์ น้ำใส

อ.นันทิการ์ น้ำใส

อาจารย์ฝ่ายธุรการ
43012543_499265143909239_4682654997169569792_n

อ.ธนกร วงศ์แพทย์

อาจารย์ผู้สอน
S__34504731

นางสาวพรสุดา ผาลี

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3485

อ.กอบศักดิ์ เจนวิถี

หัวหน้าแผนกช่างยนต์
IMG_3625
IMG_3665

อ.กมลรัตน์ อุกปะโคก

อาจารย์ผู้สอนฝ่ายโภชนาการ
IMG_3649

อ. โกมล คงยิ้ม

อาจารย์ผู้สอน
S__34504730

อ. สุมาลี หดคำ

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3491

อ. จีรารัตน์ ตุ้ยหล้า

อาจารย์ผู้สอน
IMG_35073

อ. เอนก คณฑา

อาจารย์ผู้สอน
IMG_3573

อ.สุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์

อาจารย์ฝ่ายงานทะเบียน
BeautyPlus_20181010094510323_save

อ.อรสา สมนันท์

อาจารย์ผู้สอน
คนที่ 3 อาจารย์รังสันต์ ทองหล่อ

อ.รังสันต์ ทองหล่อ

อาจารย์ประจำภาคช่างกลโรงงาน / คอมพิวเตอร์กราฟิก
คนที่ 2 อาจารย์สุภาพร จันทะศรี

อ.สุภาพร จันทะศรี

อาจารย์ประจำภาคบริหาร
คนที่ 1 อาจารย์เอกราช บุนดี3

อ.เอกราช บุนดี

อาจารย์ประจำภาคสามัญ หมวดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)