แผนกการจัดการโลจิสติกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่รักสามัคคีมีระเบียบวินัยสะอาดตาสะอาดใจตลอดเวลาเมื่ออยู่ในห้องเรียน