ทุกวันพฤหัสบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบังมุ่งสร้างคนดี

มีความสุขโดยการส่งเสริมคุณธรรมอบรมยามเช้าให้มีการนั่งสมาธิ อย่างมีสติ และสงบก่อนเริ่มต้นการเรียน