การปฏิญาณตนของนักศึกษา

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกช่างยนต์รับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกบัญชีรับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกคอมพิวเตอร์กราฟฟิกรับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกการจัดการโลจิสติกส์รับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกเมคคาทรอนิกส์และแผนกอิเล็กทรอนิกส์รับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังรับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”

การปฏิญาณตนของนักศึกษาแผนกช่างกลโรงงานรับทราบและจะปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง “รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย”