ผลงานครู
1 1
สิ่งประดิษฐ์ อ.พงษ์ศักดิ์ Mini Smart Farms หุ่นยนต์ ปวส.

อ.พงษ์ศักดิ์

อ.พงษ์ศักดิ์
อ.พงษ์ศักดิ์